ADDI AQUA

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-7375
Liter:
20KG, FAT, IBC

Pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel godkjent av Statens Legemiddelverk til bruk i akvakulturanlegg. Dokumentert effekt mot alle typer bakterier og virus som vanligvis forekommer i akvakulturmiljø.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

Bruksanvisning

Brukes etter at rør og tanker er rengjort og skylt. La helst tørke til vannpytter er borte. Dosering: 0,5 – 12,0 % avhengig av bruksområde. Må ikke brukes som konsentrat. Desinfeksjon kan utføres ved temperaturer ned til 4 °C. Det kan brukes ferskvann eller sjøvann til fortynning. Skyll med bakteriologisk tilfredsstillende vann etter desinfeksjon. Er det mye fuktighet på flater som skal desinfiseres, bør brukskonsentrasjonen økes noe for å kompensere for uttynning. Til desinfisering av rør og pumper i brønnbåter skal ADDI AQUA doseres slik at det blir en homogen blanding i vannet som sirkulerer.

Ved desinfisering ved hjelp av tåke gjelder følgende: Desinfeksjon med tåke skal kun utføres i rom/ av utstyr som kan lukkes, slik at personer ikke kan komme inn under desinfeksjons-prosessen. Personer bør ikke oppholde seg i områder der tåken siver ut under prosessen. Ved risiko for eksponering av tåken bør åndedrettsvern vurderes benyttet, se punkt 8.2 om Åndedrettsvern i sikkerhetsdatabladet. Produktet påføres som en tåke. Anbefalt konsentrasjon av produktet er 12% for løsningen som sendes gjennom enheten som genererer tåke. Til rom/brønn/ utstyr må det tilføres minst 20ml tåkeløsning /m3 (eller 5,8ml tåkeløsning/ m2).

Følgende konsentrasjoner er godkjente for bruk i akvakultur ved en kontakttid på minimum 30 min:
Overflatedesinfeksjon: Bakterier og virus = 1 %. Sopp = 4 %.
Overflatedesinfeksjon ved tåke: Bakterier og virus =12 %
Støvelbad og bløtlegging av utstyr: Bakterier og virus = 0,5 %. Sopp = 4 %.
Løsningen må skiftes ved behov, eller minst hver dag

Egenskaper

Skummeevne: Lavtskummende.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
pH: Konsentrasjon pH < 1, i ferskvann 0,5 % pH ca. 4, i saltvann 1 % pH ca. 3
Spesifikk vekt: ca. 1,1 kg/l.
Bruksløsning: Holdbarheten av bruksferdig løsning er 24 h. Holdbarhet avtar ved bruk, der organisk materiale løses opp.
Korrosjon: Bruksløsningen korroderer ikke rustfritt stål, aluminium eller plast.
Reaktivitet: Produktet spaltes sakte til oksygen, eddiksyre og vann. Denne reaksjonen skjer raskere under påvirkning av lys eller varme. Kontakt med f.eks. jern eller kobber øker reaksjonshastigheten. Ved kontakt med organisk materiale, f.eks. klær, kan selvantennelse oppstå.
Materialpåvirkning: Som konsentrat må ADDI AQUA ikke komme i kontakt med annet materiale enn syrefast rustfritt stål eller plast (teflon, polyeten, polypropylen). Bruk ikke gummislanger.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt, men kjølig og mørkt. Holdes godt lukket i original emballasje. Bør brukes innen 1 år etter produksjon. Holdbarhet til ferdig bruksløsning er 24 timer. NB: Unngå forurensning – kan gi kraftig utvikling av oksygengass. Dette kan føre til at emballasjen brister/ sprekker.